Surf & Turf XO Sauce

$29.00

Shrimp, rib eye steak, asparagus, shiltake mushroom, red onion