Spontaneous Roll

$19

Tuna, avocado, tempura flakes topped with yellow tail, jalapeno, tobiko, wasabi yuzu sauce